Acte Necesare

1. Dezbateri succesorale (mosteniri)

 • certificat de deces defunct
 • certificat de  deces pentru sot (sotie)  daca este cazul
 • sentinta de divort  pentru defunct
 • certificat de casatorie al celor 2  soti
 • certificat de nastere defunct
 • certificat de  nastere pentru sot (sotie) in viata
 • testament (daca exista)
 • cerere de  dezbatere  succesiune
 • Anexa  24 (de la Primarie)
 • certificate de nastere pentru fii,  fiice,
 • certificat de  casatorie  pentru fiice
 • certificate de nastere si casatorie pentru frati, surori, parinti (pentru cazul  in care nu sunt copii),
 • acte de  identitate  mostenitori
 • acte de  proprietate  pentru  bunurile  mobile  din patrimoniul defunctului (ei), respectiv :
 • acte pentru depozite  la banci
 • certificat de inmatriculare si carte de identitate pentru  autoturism;
 • parti sociale  in cadrul  unei societati comerciale cu raspundere  limitata (acte de  constituire, certificat de   inmatriculare, certificat constatator)
 • de la contabilitate  situatia rezultata din evidentele  financiar  contabile  ale  societatii,  corepunzatoare   partilor  sociale detinute de defunct (pentru   cazul  in care a fost asociat  intro societate comerciala cu raspundere  limitata.
 • alte acte  pentru alte  bunuri  mobile (daca este cazul)
 • acte de proprietate  pentru  bunurile  imobile  din patrimoniul defunctului (ei), respectiv:
 • contracte de  vanzare-cumparare pentru  apartament, casa, terenuri;
 • certificate  de  mostenitor (pentru cazul  in care sunt  bunuri dobandite  prin mostenire);
 • pentru cazul in care este si o casa trebuie adusa  o schita din care sa rezulte suprafata  utila
 • contracte de donatie (pentru cazul in care sunt  bunuri dobandite prin donatie);
 • extrase de  carte  funciara;
 • titluri de  proprietate pentru  terenuri;
 • contract de concesiune pentru  loc de  veci (daca este cazul)
 • declaratii de optiune succesorala (de  acceptare a succesiunii sau de  renuntare  la succesiune);
 • procuri de reprezentare la  succesiune
 • alte acte  pentru alte  bunuri  imobile (daca este cazul)
 •  2 (doi) martori, la data finalizarii succesiunii;
 • certificate de neurmarire fiscala  de la  Serviciul Impozite si taxe locale  pentru  bunurile din masa succesorala a defunctului (ei) de la locul situarii bunurilor,  cu mentiunea  pentru dezbaterea succesiunii, la  data finalizarii succesiunii;

2. Testamente

 • Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, in conditiile legii)
 • Certificat de nastere al testatorului
 • Actul de identitate al legatarului – persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, in conditiile legii)
 • Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament, pentru cazul in care testamentul este cu titlu particular

3. Contracte de vanzare - cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, contracte de ipoteca, gaj, imprumut

A. Pentru apartament/ casa

 • Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie.
 • extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)
 • Actele de identitate ale partilor, in original acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li sa atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria
 • Acte de stare civila ale partilor (certificate casatorie, acte de nastere, sentinta de divort/ certificat de divort , certificat deces etc.);
 • Certificat fiscal pe numele tuturor proprietarilor, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.), valabil  30 (treizeci) de zile de la emitere.
 • Certificat de performanță energetică prevazut de Legea nr.101/2020 privind performanţa energetică a clădirilor (valabil 10 ani de la data întocmirii acestuia), in cazul vanzarii;
 • Adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari (pentru imobile apartamente), semnata de administrator si de presedintele asociatiei;
 • Adeverinta eliberata de TETKRON cu privire la apartamentele care inca sunt racordate la sistemul de incalzire centralizat
 • Ultimele facturi si chitante de achitare a utilitatilor (gaz metan, curent electric, telefonie fixa, apa, salubritate, etc)
 • Schita/ releveu imobil

 

B. Pentru terenuri

 • Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, ), in original si copie.
 • extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)
 • Actele de identitate ale partilor, in original acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li sa atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria.
 • Acte de stare civila ale partilor (certificate casatorie, acte de nastere, sentinta de divort/ certificat de divort , certificat deces etc.);
 • Certificat fiscal pe numele tuturor proprietarilor, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.),  valabil  30 (treizeci) de zile de la emitere.
 • Adeverinta din care sa rezulte ca imobilul se afla in intravilanul localitatii si ca are acces la drum
 • Schita teren
 • Adeverintele prevazute de Legea 17/2014 modificata, privind terenurile aflate in extravilanul localitatii
 • Oferta de donatie insotita de Hotararea de Consiliului Local, pentru cazul in care terenurile cu destinatie de drum au fost donate/ inclusiv declaratii de renuntare la proprietate  in favoarea UAT

 

C. Pentru acte de dezmembrare/ alipire

 • documentatia cadastrala avizata din punct de vedere cadastral
 • actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul dezlipirii/alipirii
 • actele de identitate ale tuturor partilor
 • extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

 

D. Pentru contracte de ipoteca

 • contract de credit
 • procuri de reprezentare si act de identitate al reprezentantului  creditoarei
 • acte de proprietate ale imobilului adus in garantie;
 • certificat fiscal pe numele proprietarilor
 • extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

4. Contracte de inchiriere / comodat

 1. Proprietarul/Locatorul / Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
 • Actul de identitate ( cartea / buletinul de identitate)
 • Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare
 • Actul de proprietate / extrasul de carte funciara obiect al contractului de inchiriere (pentru bunuri  imobile)
 • Certificat de performanță energetică prevazut de Legea nr.101/2020 privind performanţa energetică a clădirilor (valabil 10 ani de la data întocmirii acestuia), pentru imobile in cazul inchirierii;
 1. Locatarul/Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
 • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
 • Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul fiscal sau certificatul unic de inregistrare /certificat constatator/furnizare de informatii actuale privind datele persoanei juridice)

5. Declaratii autentice, procuri speciale si generale

 • Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Declaratii/procuri succesorale (insotite de acte de stare civilă)
 • Declaratii/procuri privind drepturile de proprietate/ renuntare  a drepturilor de proprietate
 • Declaratii privind societati comerciale (onorabilitate comerciala, beneficiar real, specimene de semnatura, declaratii privind  sediu etc..)
 • Declaratii/procuri cu privire la regimul matrimonial, inclusiv declaratii intocmite in procedura divortului pe cale notariala
 • Declaratii/procuri date in materia persoanelor
 • Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs

6. Legalizari de copii ale unor inscrisuri

 • Exemplarul original al actului pentru care se solicita copia legalizata, prezentat de parte, astfel cum a fost emis in starea sa initiala .

7. Legalizari de semnatura

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul, in conditiile legii)
 • Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie nesemnat, in exemplarele solicitate de parte si unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Se poate legaliza semnatura partilor numai pentru inscrisurile pentru care legea nu cere forma autentica ca o conditie de valabilitate a actului

8. Legalizarea semnaturii unui traducator

 • Exemplarul original al actului pentru care se solicita traducerea, insotita de traducerea/incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului, traducere efectuata de traducator autorizat, avand specimenul depus in cadrul biroului notarial.

9. Darea de data certa unor inscrisuri

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul, in conditiile legii).
 • Actul original semnat in numarul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

10. Procedura divortului pe cale notariala

 • Carti de identitate ale partilor semnatare, la depunerea cererii de divort.
 • Raportul de ancheta sociala
 • Raportul psihologic, se vor prezenta pana la solutionarea cererii de divort.
 • Acte de stare civila (certificat casatorie, certificate de nastere ale sotilor, certificate nastere pentru  copiii minori, toate in original).

Mentionam ca actele necesare, fiecarei proceduri notariale descrise cu titlu exemplificativ potrivit punctelor de mai sus, vor fi individualizate in functie de tipul de act notarial solicitat si aduse la cunostinta clientilor biroului notarial prin grija notarului public și a personalului auxiliar din cadrul biroului notarial